M.Sc. Linda Dula Halilabazi

M.Sc. Linda Dula Halilabazi

Sekretar i Përgjithshëm

Sekretari është zyrtari më i lartë ekzekutiv dhe administrativ i Universitetit, me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta të përcaktuara në kontratën e tij e cila nënshkruhet nga Rektori.

Sekretari i përgjigjet Rektorit për administrim efikas, ekonomik dhe efektiv në të gjitha nivelet e Universitetit. Në këtë pozitë sekretari i përgjithshëm përgjigjet për të gjitha çështjet që nuk janë kompetencë e organeve ose e udhëheqësve të tjerë.

Sekretari i Universitetit është udhëheqës i administratës së Universitetit. Ai është udhëheqës i Administratës Qendrore të Universitetit.

Sekretari i përgjithshëm i Universitetit ka këto detyra dhe përgjegjësi:

• Është zyrtari më i lartë i administratës;

• Është udhëheqës i Administratës Qendrore;

• Është shef i zyrtarëve për çështje juridike në fakultete;

• Është zyrtar përgjegjës për udhëheqje efikase, ekonomike dhe efektive të Universitetit;

• Është shef i drejtorëve të departamenteve në kuadër të Administratës Qendrore;

• Është zyrtar përgjegjës për përgatitjen teknike të procesit buxhetor;

•Është përgjegjës për çështje të tjera që kërkohen nga Këshilli dhe Rektori, të cilat nuk janë të përcaktuara me këtë Statut.

 
-------------------------------------------------------------------------
 
tp-bottom