Programi Parashkollor

Programi Parashkollor ofron  studime cilësore  për përgatitjen  e të studentëve për tregun vendor dhe evropian të punës,  shfrytëzon arritjet në arsim e kërkime shkencore në funksion të zhvillimit dhe transformimit ekonomik, shoqëror dhe kulturor të vendit dhe më gjerë. Programi Parashkollor ofron edukim dhe formim cilësor universitar e profesional, formimin e vazhdueshëm dhe përshtatjen e veprimtarive të tij me zhvillimet shoqërore. Programi Parashkollor me  punë të organizuar, të vazhdueshme e sistematike ka për  qëllim formimin e studentëve që në të ardhmen të jenë të aftë të përballojnë zhvillimin e shoqërisë dhe ta sfidojnë atë, të aftësohen  për ndërlidhjen e informacioneve teorike me punën praktike në institucione parashkollore me fëmijët e grupmoshave të ndryshme, krijimin e një përvoje pozitive mbi të nxënit dhe fitimin e shkathtësive bazë për punë efektive me fëmijë

Misioni i programit të studimit

Misioni i programit është aftësimi e zhvillimi profesional i studentëve, përgatitja e tyre pë tu kualifikuar në shkencat e edukimit, në ushtrimin e profesionit të mësimdhënësit të Edukimit Parashkollor. Mision i Programit Parashkollor është të ndihmoj studentët në zhvillimin e njohurive, aftësive dhe dispozitave të nevojshme për t’u bërë  mësimdhënës efektiv dhe të kujdesshëm në një shoqëri që është gjithnjë në ndryshim.

Objektivat e programit parashkollor janë:

 • Aftësimi dhe  zhvillimi profesional i studentëve dhe  përgatitja për ushtrimin e profesionit të mësimdhënësit të Edukimit Parashkollor;
 • Krijimi  i përvojave paraprake përmes mësimit praktik, mbi procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies;
 • Ndërtimi i njohuri mbi bazat e edukimit parashkollor
 • Njohja me politikat arsimore dhe dokumentacionin që do të punojnë
 • Zbatimi i kurrikulës nëpërmjet aktiviteteve të planifikuara
 • Zhvillimi i njohurive mbi të kuptuarit e natyrës së rritjes, të zhvillimit dhe të mënyrës se si nxënë fëmijët parashkollorë;
 • Njohja me diversitetin dhe mbështetja  për të stimuluar një mjedis për të nxënit efektiv;
 •  Reflektimi ndaj mësimdhënies dhe përgjegjësisë që kanë ndaj të nxënit të fëmijëve
 • Zbatimi i teknologjive dhe metodave bashkëkohore të mësimdhënies.

 

Pas përfundimit të studimeve, studentët duhet të jenë në gjendje të:

 • Shpjegojnë konceptet themelore në fushën e edukimit parashkollor
 • Njohin  dhe  zbatojnë   kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe  shfrytëzimin e resurseve mësimore
 • Krijijojnë  përvoja paraprake përmes mësimit praktik, mbi procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies
 • Identifikojnë nevojat e zhvillimit të fëmijëve dhe potencialeve të tyre të të nxënit; 
 • Njohin   shkencat e edukimit;
 • Zotërojnë metodat e kërkimit ndërdisiplinor
 • Aftësohen  për të zhvilluar mendimin kritik e krijues të nxënësve;
 • Aftësohen  për të ndërtuar dhe për të arritur objektivat mësimorë për orën mësimore; 
 • Aftësohen për të zbatuar metoda, teknika e strategji bashkëkohore të mësimdhënies

 

 

 

 

tp-bottom