Zgjedhjet e Përgjithshme

1. Vendim për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme

2. Vendim për emërimin e Komisionit Qendror Zgjedhor për Zgjedhjet e Përgjithshme 2023

3. Vendim për plotësim - ndryshimit e vendimit me nr. 05/156 të datës 30.01.2023

4. Plani operativ për Zgjedhjet e Përgjithshme 2023 

5. Listat e votuesve me të drejtë vote në zgjedhjet e përgjithshme 2023 - UFAGJ

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Filologjisë

Fakulteti i Mjekësisë

Fakulteti i Shkencave Sociale

Administrata Qendrore

6. Rregullat dhe Procedurat për Zgjedhjet e Përgjithshme në UFAGJ

7. Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit

8. Njoftim

9. Procedurat për aplikim të kandidatëve

10. Formulari për aplikim

11 . Fakulteti i Edukimit - Lista e kandidatëve

12. Fakulteti i Filologjisë - Lista e kandidatëve

13. Fakulteti i Mjekësisë - Lista e kandidatëve

14. Fakulteti i Shkencave Sociale - Lista e kandidatëve

15. Administrata Qendrore - Lista e kandidatëve

16. Njoftim për personelin akademik dhe administrativ - votues me të drejtë vote

17. Formulari i ankesës

18. Fakulteti i Edukimit - Formulari i rezultateve preliminare

19. Fakulteti i Filologjisë - Formulari i rezultateve preliminare

20. Fakulteti i Mjekësisë - Formulari i rezultateve preliminare

21. Fakulteti i Shkencave Sociale - Formulari i rezultateve preliminare - Raundi I

      Fakulteti i Shkencave Sociale - Formulari i rezultateve preliminare - Raundi II

22. Administrata Qendrore - Formulari i rezultateve preliminare - Raundi I

      Administrata Qendrore - Formulari i rezultateve preliminare - Raundi II

23. Lista preleminare për Këshill të Fakultetit të Edukimit

24. Lista preleminare për Këshill të Fakultetit të Filologjisë

25. Lista preleminare për Këshill të Fakultetit të Mjekësisë

26. Lista preleminare për Këshill të Fakultetit të Shkencave Sociale

27. Lista preliminare për Senat

28. Njoftim rreth afatit të ankesave

29. Lista preliminare për Senat pas hedhjes së shortit

30. Njoftim nga KQZ

31. Njoftim për mbajtjen e mbledhjeve konstituive të këshillave të fakulteteve

32. Lista përfundimtare 

33. Njoftim rreth zgjedhjeve së dekanëve të njësive akademike

 

tp-bottom