Administrata Qendrore

Administrata Qendrore e Universitetit është përgjegjëse për çështjet profesionale, administrative dhe teknike në lidhje me:

• Arsimin, kërkimet shkencore dhe punën artistike;

• Administrimin e njohjes së studimeve;

• Administrimin e personelit;

• Aspektet ligjore;

• Planin zhvillimor të Universitetit;

• Kontabilitetin dhe financat;

• Mirëmbajtjen dhe dokumentimin e pronës;

• Dosjet;

• Qarkullimin e mallrave;

• Menaxhimin e sistemit të informimit;

• Bazën qendrore të të dhënave;

• Aspektet tjera të përgjithshme të administratës së Universitetit.

Të gjitha këto detyra koordinohen nga Sekretari i përgjithshëm.

tp-bottom